Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.

Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na sklep@artiflame.pl.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w stosunku do umowy w której:

a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Produktu na adres: KMC Services, ul. Aleja Tysiąclecia 2 A, 32-300 Olkusz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż Klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy

Adresat:

ARTIFLAME Sp. z o.o.
Grabie 37
32-002 Węgrzyce Wielkie
Adres e-mail: sklep@artiflame.pl

Adres do zwrotu:

KMC Services
ul. Aleja Tysiąclecia 2 A
32-300 Olkusz

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia): 

…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

…………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:

…………………………………………………………………………………………………………………

Data wypełnienia formularza:

…………………………………………………………………………………………………………………

Rękojmia za wady produktu

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@artiflame.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad, lub usunięcia wady.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: KMC Services, ul. Aleja Tysiąclecia 2 A, 32-300 Olkusz.

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

Formularz zgłoszenia reklamacji

1. Dane Klienta

Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Informacje o przedmiocie reklamacji

Produkt (nazwa, kod):

…………………………………………………………………………………………………………………

Data zakupu:

…………………………………………………………………………………………………………………

Opis wady (w tym moment wystąpienia wady):

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Żądanie Klienta (w związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

  • nieodpłatna naprawa Produktu
  • wymiana na nowy Produkt
  • odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*
  • obniżenie ceny Produktu*

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany, lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił, lub nie wymienił Produktu na nowy.

Podpis Klienta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:

…………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data:

…………………………………………………………………………………………………………………